วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสารภี จุดดำเนินงาน บ้านนายเทย แย้มประโคน ถึง บ้านนายลี ประเสริฐศรี (จ่ายขาดสะสม 28 กุมภาพันธ์ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ฯ เครื่องเสียงครบชุดพร้อมคาราโอเกะ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อเครื่องดื่มต่างๆตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการสืบสานปรเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (จ่ายขาดเงินสะสม 28 กุมภาพันธ์ 2562) บ้านนางบัวเหลียน บุญสงค์ ถึง บ้านนางนกแก้ว เนตรวิลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านสารภี บ้านนายทะเบียง เกาประโคน ถึง บ้านนายยน สายสู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 (1 พฤศจิกายน 62 - 15 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงครบชุด การแข่งขันกีฬาเนื่องในวันปิยมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามโครงการแข่งขันกีฬาประเพณี เยาวชนและประชาชนสัมพันธ์เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง