วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามโครงการศูนย์เด็กปลอดโรค ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างโครงกาปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านโคกเพชร บ้านนายบันทม กรุมรัมย์ ถึง ที่นานายจำเนียน พรมประโคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านโคกเพชร จากนานายเวย เรืองประโคน ถงนานายสวน ปลีนารัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 8 บ้านโคกเพชร จากถนนลาดยาง ถึง นานางบุญ ประจัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 5 บ้านสี่เหลี่ยม บ้านนายแก้วสุริยา อรินรัมย์ ถึง นานายสมศักดิ์ อุ้มรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านศรีบูรพา ที่นานายทนงศักดิ์ แดงศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2563
ซื้อชั้นวางรองเท้าเด็กนักเรียน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Para Asphaltic Concrete สายบ้านศรีบูรพา หมู่ที่ 2 ตำบลสี่เหล่ี่ยม - โคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)