วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับการปฏิบัติของหน่วยกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการตามโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ 2564 (งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) 1-31 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าส่งอสว่างถนนสาธารณะ หมู่ที่ 1,3, 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) งวดเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานต่างๆ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปฏิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (เงินรับฝาก) จากงบประมารสนับสนุนของ พมจ.บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง