วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค เลขทะเบียน 416-58-0001 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
ซื้อตู้เก็บเอกสาร(แบบตู้เหล็ก2 บาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 ไป หมู่ที่ 7 (ตามข้อบัญญัติ หน้าที่ 75) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 (จ่ายขาดเงินสะสม) บ้านนางน้อย สมุหิรัญ ถึง บ้านนายสนอง เรืองรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านศรีบูรพา จำนวน 2 จุด (จ่ายขาดเงินสะสม) จุดที่ 1 ข้างบ้านนางสุณี โกฏิรัมย์ จุดที่ 2 ข้างบ้านนางโพธิ์ รอบแคว้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านศรีบูรพา (จ่ายขาดเงินสะสม) บ้านนายสุรินทร์ เชื้ออินทร์ ถึง บริเวณที่ดินนายสุเทพ แดงสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (จ่ายขาดเงินสะสม) บ้านนายสุรินทร์ เชื้ออินทร์ ถึง ที่ดิน นายสุเทพ แดงสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ 2 ชั้น ตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง