องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การจัดการองค์การรู้(KM)

สำนักงานปลัด
 
     
   นางสาวสุวัจนา  สุขกมล
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
   นายสุทัศน์  ลีประโคน  
   หัวหน้าสำนักงานปลัด  


 นางสาววิจิตรา พร้อมประโคน
 นางสาวธัญรดี  กิจจาพรนิภา นางสาวอริยาภรณ์ มีเงินลาดธิติโชติ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
 
นางกฤตญา  ขอชูกลาง
 นางสาวสุดใจ  สุขกูล
 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
 
 

   
นางสาวกฤตพร ลีประโคน
 นายบัณฑิต  บัวนิล นายพวน  กะเชิญรัมย์
 ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานขับรถ
 นักการภารโรง