วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.พ. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 8 จากบ้าน นางแคน สุทธิ ถึงบ้าน นางเขียว สุทธิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไสยา หมู่ที่ 1 จากบ้าน นายโสม กิรัมย์ ถึงบ้าน นายชัยยา แดงสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านทุ่งสว่าง หมุู่ที่ 7 จากที่นานายสมใจ ดวงเกตุ ถึงที่นา นายเกษมศักดิ์ ปานทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก บ้านศรีบูรพา หมู่ที่ 2 จากที่นานายบุญมี อินทร์พิทักษ์ ถึงที่นา นายชิง มาประโคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2567
จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก บ้านสารภี หมู่ที่ ุ จากที่นานายเทย แย้มประโคน ถึงที่นา นายพีระพล ตาประโคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 2 ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน กองคลัง (ท่านผู้อำนวยการกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อชุดโต๊ะและเก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร 1 ชุด (ท่านนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉฺิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำอาหารต่างๆตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง