วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายถนนลาดยาง-บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านศรีบูรพา (จากที่นานายสุรชัย ต่ำกระโทก ถึงที่นา นายพีรภัทร ต่ำกระโทก (จ่ายขาดสะสม 13 มิ.ย. 2565 รายการที่ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านศรีบูรพา จากที่นานายอภิรักษ์ เย็นประโคน ถึงที่ นายทรงศักดิ์ แดงสี (จ่ายขาดสะสม 13 มิ.ย. 2565 รายการที่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายถนนลาดยาง-บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 2 บ้านศรีบูรพา จากถนนลาดยาง ถึงที่นา นายอุดม เจริญรัมย์ (จ่ายขาดสะสม 13 มิ.ย. 2565 รายการที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านศรีบูรพา (จากที่ นางรัชนก บุตรงาม ถึงที่นา นางแก้ว นวนประโคน (จ่ายขาดสะสม 13 มิ.ย. 2565 รายการที่ 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านศรีบูรพา จากที่ นางผลิต ไชยศรีรัมย์ ถึงที่นา นางสำรอง ดัดถุยวัตร(จ่ายขาดสะสม 13 มิ.ย. 2565 รายการที่ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านศรีบูรพา จากที่ นางฟ้า กล้าณรงค์ ถึงที่นา นางเสาวทัศนีย์ เย็นประโคน (จ่ายขาดสะสม 13 มิ.ย. 2565 รายการที่8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกหมู่ที่ 8 บ้านโคกเพชร จากที่นา นายสวน ปลีนารัมย์ ถึงที่ นายสมยศ กริดรัมย์ (จ่ายขาดสะสม 13 มิ.ย. 2565 รายการที่ 35) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่า 2 บ้านศรีบูรพา จากที่ นายอภิรักษ์ เย็นประโคน ถึงที่นา นางติ๋ว จิรัมย์(จ่ายขาดสะสม 13 มิ.ย. 2565 รายการที่ 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงพนนลงหินคลุกหมู่ที่ 2 บ้านศรีบูรพา (จากที่ นางนกแก้ว เย็งประโคน ถึงที่นา นายสนอง ไชยรัมย์ (จ่ายขาดสะสม 13 มิ.ย. 2565 รายการที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง