วันที่
ชื่อเรื่อง
17  พ.ค. 2565
ซื้อชุด PPE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสี่เหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการทั่วไปสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สี่เหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัดบ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีบูรพา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบโคมไฟถนนภายในตำบลสี่เหลี่ยม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจ ATK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อตู้เย็น(สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง