องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองการคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนอัตรากำลัง
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารราชการ
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารเงินงบประมาณ
 
ข้อบัญญัติ/งบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การบริหารงาน/การดำเนินงาน
 
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน
การทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
การจัดการองค์การรู้(KM)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สี่เหลี่ยม
เบอร์โทรศัพท์ อบต.สี่เหลี่ยม
 
044-666196
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
[ ดูทั้งหมด ]

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  วิธีปฏิบัติก่อนและหลังฉีดวัคซีนโควิด-19
      
 
  อบต.ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย
       นายปรีชา กลั่นประโคน นายกอบต สี่เหลี่ยม และผู้บริหาร มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประช...
 
  อบต สี่เหลี่ยมร่วมมอบของให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากส...
       อบต สี่เหลี่ยมร่วมมอบของให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอำเภอปร...
 
  อบต สี่เหลี่ยมร่วมมอบของให้กับผู้กักตัวในตำบล
       อบต สี่เหลี่ยมร่วมมอบของให้กับผู้กักตัวในตำบล จำนวน 5 ราย
 
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้