องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


     
    นางสาวสุวัจนา  สุขกมล  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  

โทร.081-9994638

   
 นายสุทัศน์  ลีประโคน
 นายนัทธพงค์  เสาวโค   นายวรเศรษฐ์  การะเกตุ
หัวหน้าสำนักงานปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.089-7775997 โทร.095-4066302 โทร.093-6569291
 
  นายสมศักดิ์  พวงจำปี
  นางสาวสุวัจนา  สุขกมล  นายสุทัศน์  ลีประโคน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
โทร.089-2830893 โทร.081-9994638 โทร.089-7775997

   
  นายสุทัศน์  ลีประโคน    
 หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองเกษตร
   
โทร.089-7775997