องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นายศราวุธ สุขประโคน
  ตำแหน่ง + นายกอบต.สี่เหลี่ยม
  โทรศัพท์ + 086-3275237
 
  ชื่อ + นางสาวสุวัจนา  สุขกมล
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 081-9994638
 
 
  ชื่อ + นายสุทัศน์  ลีประโคน
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  0-4466-6196
 
  ชื่อ + นายนัทธพงค์  เสาวโค
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  0-4466-6196
 
   ชื่อ + นายวรเศรษฐ์  การะเกตุ
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
   โทรศัพท์ +  0-4466-6196
 
 
   ชื่อ + นายสมศักดิ์  พวงจำปี
   ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา
   โทรศัพท์ +  0-4466-6196
 
  ชื่อ + นางสาวสุวัจนา  สุขกมล
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ +  0-4466-6196