องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

     
   นางสาวสุวัจนา  สุขกมล
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
   

 นายสุทัศน์  ลีประโคน  

 หัวหน้าสำนักงานปลัด  
 
 นายไพรวัลย์  พัฒนพันธ์   นายสมเจตน์  สังข์อินทร์ นายชูเกียรติ  อั้นภักดี
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 

 
 จ่าเอกอานนต์  มาบกลาง

นางสายฝน  ศรีวัฒน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
   
นางสาวกฤตพร ลีประโคน
 นายบัณฑิต  บัวนิล นายจำลอง  เกาประโคน
 ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานขับรถ
ภารโรง
     
นายพรสวรรค์  เย็นประโคน
   
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา