องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

     
   นางสาวสุวัจนา  สุขกมล
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
   นายสุทัศน์  ลีประโคน  
   หัวหน้าสำนักงานปลัด  


 
  นายสมเจตน์  สังข์อินทร์
นายไพรวัลย์  พัฒนพันธ์ -ว่าง-
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 

 
 จ่าเอกอานนต์  มาบกลาง

นางสายฝน  ศรีวัฒน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
   
นางสาวกฤตพร ลีประโคน
 นายบัณฑิต  บัวนิล -ว่าง-
 ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานขับรถ
 นักการภารโรง