องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
กองคลัง

     
  นายนัทธพงค์  เสาวโค
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง  

 
นางสาวจุฑามาศ  เรืองเดชานนธ์  นางสาวดวงจันทร์  พงศรีพิมพ์  นายชยพล จีนประโคน
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
 
 นางสาวมยุรี  ทะเลิงรัมย์ นางสาวปรียาภา กลั่นประโคน  นายพีระพงษ์ แปะประโคน
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ