องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     
   นายสมศักดิ์ พวงจำปี
 
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
 
-ว่าง- -ว่าง- นายพรชัย  บุตรสาลี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ครูผู้ดูแลเด็ก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   
 
 นางวรรณี  ทองทวี  นางสาวสุวรรณา  ปะนามะเส นางสาวอัจฉรา  จากรัมย์
 ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

   
นางสาวเอมอร ตาประโคน
 นางสาวสิริวิมล  เอ็มประโคน -ว่าง-
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก