องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

     
    นางสาวสุวัจนา  สุขกมล  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
   
 นายสุทัศน์  ลีประโคน
 นายนัทธพงค์  เสาวโค   นายวรเศรษฐ์  การะเกตุ
หัวหน้าสำนักงานปลัด  ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
 
  นายสมศักดิ์  พวงจำปี
นางสมจิตร  พยัคฆาธร
 นายสุทัศน์  ลีประโคน
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม