องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

  นายสุทัศน์ ลีประโคน

  หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
 
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
     
     
  นางสาวสุลัดฏา  อาญาเมือง
 
  ผู้ช่วยพนักงานธุรการ