องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

     
  นางสมจิตร พยัคฆาธร
 
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 

  
 นางสุภัทรา  เทียมมณีรัตน์
 
-ว่าง-
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน