องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

            สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ      ประชากรในเขต  อบต.  มีอาชีพตามลำดับ  ดังนี้

                อันดับหนึ่ง              อาชีพเกษตรกร

                อันดับสอง              อาชีพรับจ้าง

                อันดับสาม             อาชีพค้าขาย

                อับดับสี่                  อาชีพรับราชการ

2.2  หน่วยธุรกิจในเขต  อบต.

-  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                             จำนวน        3      แห่ง

-  โรงสี                                                 จำนวน       22     แห่ง

-  ร้านค้าชุมชน                                     จำนวน         1     แห่ง

-  ร้านค้าทั่วไป                                     จำนวน       55     แห่ง