องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

    สภาพทางสังคม

3.1  การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา                                             จำนวน        1     แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส              จำนวน        2     แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอบต.สี่เหลี่ยม จำนวน        1     แห่ง

หอกระจายข่าว                                             จำนวน        8     แห่ง

                ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน               จำนวน        3      แห่ง


3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์                                          จำนวน        4     แห่ง


3.3   องค์กรสภาวัฒนธรรม

สภาวัฒนธรรมตำบลสี่เหลี่ยม                    จำนวน        1     แห่ง

3.4   การสาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสี่เหลี่ยม     จำนวน        1     แห่ง

อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100


3.5   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่ทำการตำรวจชุมชนประจำตำบล      จำนวน         1     แห่ง

ป้อมยามประจำหมู่บ้าน                         จำนวน         8     แห่ง