องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

    การบริการพื้นฐาน

4.1  การคมนาคม  เป็นถนนลาดยางประมาณร้อยละ  5  เป็นถนนหินคลุกร้อยละ   55  เป็นถนน

       คอนกรีตเสริมเหล็กร้อยละ   40                                                               

4.2  การโทรคมนาคม

ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                             จำนวน          11    ตู้

อินเตอร์เน็ตตำบล                                จำนวน          1    แห่ง   

4.3  การไฟฟ้า  มีจำนวนไฟฟ้าทุกหมู่บ้าน  แต่ไม่ครบทุกหลังคาเรือน

 จำนวนผู้มีไฟฟ้าใช้ร้อยละ       95    ของครัวเรือน

 จำนวนผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้ร้อยละ      5    ของครัวเรือน                            

4.4  แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

ลำน้ำ  ,  ลำห้วย             จำนวน                 2    สาย

บึง , หนองและอื่น ๆ    จำนวน        11          แห่ง

4.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

บ่อโยก                      จำนวน        25         แห่ง

ประปาหมู่บ้าน               จำนวน         8          แห่ง

ถังเก็บน้ำฝนขนาด  50  ลูกบาศก์เมตร            จำนวน    8  แห่ง