องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา

                                วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

                                วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็นผลลัพธ์สูงสุดในการพัฒนาขององค์กร  เพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมุ่งไปในทิศทางที่จะทำให้ บรรลุผลลัพธ์อันสูงสุดที่ตั้งไว้  การกำหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นหลักชัยในการพัฒนาที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่รุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

                                วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม  คือ


มุ่งมั่นพัฒนา   นำพาเศรษฐกิจดี     มีความรู้ทันสมัย   
ใจมั่นคุณธรรม  ส่งเสริมการเล่นกีฬา  บ้านเมืองน่าอยู่ 

พันธกิจ

1. พัฒนาการศึกษาของเยาวชนสู่ระบบสากลและความเป็นเลิศทางวิชาการควบคู่กับความ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตและภาษา
เพื่อเตรียมพร้อมการก้าว สู่ประชาคมอาเซียน

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาให้เกิดความสวยงามน่าอยู่

3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสะดวกสบาย

4. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

5. บริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้วัฒนธรรมประชาธิปไตย ที่ถูกต้อง

    เหมาะสม มีธรรมาภิบาล