องค์การบริหารส่วนตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ : www.sileam.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [ 1 ก.พ. 2564 ]312
2 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ [ 1 ก.พ. 2564 ]331
3 พรบ.กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ [ 1 ก.พ. 2564 ]311
4 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(ด่วนที่สุด) [ 1 ก.พ. 2564 ]312
5 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 10 ธ.ค. 2563 ]310
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) [ 20 พ.ย. 2563 ]309